Polat Hukuk Bürosu

Bedelli Askerlik Başvuru Şartı (Daha önce askerlik hizmetine başlamamış olmak)

 

Dosyada bulunan bilgi ve belgelerin incelenmesinden; 1980 doğumlu olup 325'inci kısa dönem er statüsünde Karabük İl J.K.lığı emrinde 6 ay süreyle askerlik hizmetini yerine getirerek 30.05.2009 tarihinde terhis edilen davacının, ibraz ettiği diploma ve denklik belgesinin sahte olduğunun anlaşıldığı gerekçesiyle, MSB'nin 15.07.2010 tarihli emriyle yedek subay adayı statüsünden çıkarılarak statüsünün "er" olarak tadil edildiği ve 15 ay süreyle askerlik hizmetine tabi tutularak,  bakiye kalan süreyi tamamlaması için noksan hizmetli olarak aranmaya başlandığı, bilahare davacı vekilinin 16.12.2011 tarihli dilekçeyle idari müracaatta bulunarak, müvekkilinin 1111 sayılı Kanunun Geçici 46'ncı maddesi hükümlerinden yararlandırılmasını ve bedelli askerlik kapsamına alınmasını talep ettiği, ancak Akçadağ Askerlik Şubesi Başkanlığının 27.01.2012 tarihli cevabi yazısı ile talebin reddi üzerine işbu davanın açıldığı anlaşılmıştır.

Davacının 31 Kasım 2008-30 Mayıs 2009 tarihleri arasında yaptığı hizmetin "askerlik hizmeti" olduğunda bir duraksama söz konusu değildir ve davacı da bunun aksini iddia etmemektedir. 

Davacının kısa dönem askerlik statüsünden çıkarılmasıyla artık kalan "askerlik hizmeti"ni yürürlükteki yasalar uyarınca "tamamlamak" durumunda olduğunda, buna göre 15 aylık askerlik süresine tabi olacağında ve yaptığı 6(altı) aylık "askerlik hizmeti"nin bu sürelerden "mahsup" edilmesi gereğinde de bir duraksamanın olmadığı çok açık ve net bir keyfiyettir.

Dava konusu olayımıza döndüğümüzde; Davacının 31 Kasım 2008-30 Mayıs 2009  tarihleri arasında kısa dönem askerliğini tamamlamak suretiyle "fiili askerlik hizmetine" başladığı, ancak bu statüden çıkartıldığı, böylece davacının statüsünün  "eksik hizmetli er/erbaş statüsünde" olduğunun anlaşıldığı, sonuç itibariyle  1111 Sayılı Askerlik Kanununun Geçici 46'ncı maddesinde öngörülen "fiili askerlik hizmetine başlamamış olmak" koşulunu taşımadığı, yasa hükmünün yoruma muhtaç olmayacak  şekilde açık olduğu, sonuç itibariyle davacının bedelli askerlik hizmetinden yararlandırılmama yönünde tesis edilen işlemin hukuka ve mevzuata uyarlı olduğu sonuç ve kanaatine ulaşılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, Yasal dayanaktan yoksun DAVANIN REDDİNE,

 

 

 

 

 

 

Yargı Kararları
Bedelli Askerlik Yaş Değişikliği
Bedelli Askerlik Yaş Değişikliği
Bedelli Askerlik Yaş Değişikliği
Bedelli Askerlik Başvuru Şartı (Daha önce askerlik hizmetine başlamamış olmak)
Bedelli Askerlik Başvuru Şartı (Daha önce askerlik hizmetine başlamamış olmak)
Polat Hukuk Bürosu Necatibey Cad. Balıkçıoğlu İş Merkezi Kat:7 No:4/149 Sıhhiye / Ankara , T: (312) 232 64 66, F: (312) 230 70 79
İşbu sitenin tüm hakları saklıdır. Web sitesi içerisindeki dökümanlar ve resimler kaynak gösterilse dahi, izin alınmadan başka web sitelerine, ticari yayınlara aktarılamaz, kopyalanamaz. © 2013
Web Tasarım